Uw mandje

Uw winkelmandje is nog leeg.

Van: David van Schie party rental BV gevestigd aan de Galgeweg 46A, 2691 MG te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) gedeponeerd op 9 april 2018 bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27237062.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen David van Schie party rental BV, hierna te noemen DvS, en een opdrachtgever waaronder mede begrepen aanbiedingen en overeenkomsten.

1.2 Indien ook opdrachtgever verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 De door DvS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. DvS is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 7 dagen na offertedatum wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten, waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten tenzij anders aangegeven. Ten behoeve van consumenten is het totaalbedrag inclusief BTW weergegeven en is een duidelijke specificatie gemaakt voor de te betalen BTW.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat een offerte is aanvaard door de opdrachtgever of bij gebreke daarvan diens aanvaarding schriftelijk of per e-mail is bevestigd door DvS.

3.2 DvS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DvS het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DvS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DvS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DvS zijn verstrekt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten.

3.5 DvS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DvS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.6 De opdrachtgever zal uitsluitend gekwalificeerd personeel voor het gebruiken van apparatuur toestaan.

3.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen (stroom, brandstof) en indien van toepassing het periodiek controleren van het gehuurde.

3.8 DvS behoudt zich het recht voor om alternatieve goederen te leveren welke voldoen aan dezelfde eisen als de verzochte goederen, indien de laatstgenoemden niet meer beschikbaar of leverbaar zijn. Om er zeker van te zijn dat kwaliteit, veiligheid en zekerheid gewaarborgd zijn, doen wij hierbij een beroep op collega-verhuurbedrijven die voldoen aan het branchekeurmerk van Verhurend Nederland. Voor de consument geldt dat in het geval, na mededeling van DvS, een beroep wordt gedaan op dit artikel, hij de overeenkomst kan ontbinden.

3.9 Het afhalen en retourneren van de goederen zal plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur en op zaterdag tussen 8:00 en 13:00 uur. De emballage die bij de goederen hoort, blijft bij de opdrachtgever zodat de opdrachtgever deze kan gebruiken ter voorkoming van beschadiging en slijtage van de goederen. De goederen zullen in dezelfde staat worden terugbezorgd als waarin deze bij ontvangst door de opdrachtgever verkeerde. De opdrachtgever dient de goederen zorgvuldig en op een deugdelijke manier te transporteren in een schoon en gesloten voertuig. Apparatuur dient staand vervoerd te worden. Schade en extra kosten in verband met het niet tijdig of niet in de juiste staat terugbezorgen door opdrachtgever, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.10 Vanaf een minimum orderbedrag van € 150,00 exclusief btw aan verhuurmateriaal kan opdrachtgever de goederen laten bezorgen en ophalen; hiervoor worden extra kosten aan de opdrachtgever berekend. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8:00 uur of op een afgesproken tijdstip, gesorteerd, geordend en gestapeld, op de begane grond klaar te staan, tenzij anders afgesproken.

3.11 Op de bezorgdag en ophaaldag dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is op de plaats van afgifte van de goederen. Indien er niemand aanwezig is, kan DvS de goederen afleveren en/of terugnemen. Bij verschil van mening over het goede aantal en de juiste staat van de goederen, ligt de bewijslast bij de opdrachtgever.

3.12 Verlenging van de overeenkomst is alleen in overleg met DvS mogelijk. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de goederen aan DvS niet verlengd, alhoewel het risico volledig bij de opdrachtgever blijft. Bij niet tijdig retourneren van de goederen, dient een schadevergoeding betaald te worden, bestaande uit de overeengekomen huurprijs, per dag dat de opdrachtgever nalaat de goederen te retourneren. De overeenkomst eindigt op het moment zoals overeengekomen en wordt niet verlengd.

3.13 Onderverhuur en beschikbaarstelling van de goederen aan derden mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van DvS. De wederpartij mag de goederen niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst/opdrachtbevestiging.

3.14 De goederen worden door DvS gelijkvloers op de begane grond tot achter de eerste deur bezorgd. Indien de goederen niet door de deur passen, dan leveren we voor de deur af. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. De aanrijdroute en locatie dient zich te bevinden op een verharde ondergrond. Aanvullende werkzaamheden worden per uur op nacalculatie doorberekend.

3.15 De opdrachtgever of derden dienen DvS onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever of derden of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van DvS dreigen te worden aangetast.

3.16 De opdrachtgever verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de goederen zoals vermeld in de overeenkomst door hem of derden, te zullen betalen.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De huurprijzen voor huurgoederen zoals vermeld in de prijslijst en op de website zijn prijzen per stuk/verpakkingseenheid en gelden voor maximaal 1 gebruiksdag; inclusief bezorgdag en ophaaldag heeft u de materialen maximaal 3 huurdagen in bezit; de zondag wordt hierbij niet berekend als een huurdag. Voor elke extra aaneengesloten gebruiksdag geldt een toeslag op de huurprijs; de zondag wordt wel berekend als het een gebruiksdag betreft.

4.2 De prijzen van verkoopartikelen zoals vermeld in de prijslijst en op de website zijn prijzen per stuk/verpakkingseenheid. Onaangebroken en onbeschadigde verpakkingen van verkoopartikelen worden retour genomen tegen een kleine vergoeding. Bij vol retour geldt een handlingsfee per stuk/verpakkingseenheid. Verkoopartikelen gemerkt met een asterisk (*) in prijslijst, offerte en op website kunnen niet retour en worden bij een eventuele retour niet gecrediteerd.

4.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Ten behoeve van consumenten is het totaalbedrag inclusief BTW weergegeven en is een duidelijke specificatie gemaakt voor de te betalen BTW.

4.4 Kosten voor transport, opbouw, afbouw, wachttijd, parkeergeld, breuk, schade, schoonmaak en vermissing worden apart in rekening gebracht. Indien deze kosten vooraf bekend zijn, zullen deze op de offerte worden vermeld.

4.5 DvS heeft het recht prijzen te verhogen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen of inkoopprijzen.

 

Artikel 5. Beschadiging / verlies goederen

5.1 Na gebruik van de goederen, zullen de goederen in het magazijn van DvS door DvS worden gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de vervoerder van DvS is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Wanneer opdrachtgever bij deze controle aanwezig wil zijn, dient hij dit vooraf schriftelijk aan te geven. Schade en manco’s welke bij deze controle worden vastgesteld, zijn bindend voor de opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich om alle schade aan de gehuurde goederen te vergoeden aan DvS, onverminderd de te betalen huurprijs. Bij vermissing van het gehuurde is opdrachtgever verplicht de aanschafwaarde aan DvS te vergoeden. 14 dagen na vermissing worden geretourneerde manco's/goederen niet meer gecrediteerd.

5.3 Beschadigde goederen of onderdelen daarvan zullen door DvS gedurende 14 dagen nadat de schade is ontstaan worden bewaard ten behoeve van de opdrachtgever. DvS is binnen deze periode bereid om de eigendom van deze beschadigde goederen over te dragen, mits de schade is vergoed. Als herstelkosten zijn berekend, worden de beschadigde goederen hersteld en blijven deze na herstel eigendom van DvS.

5.4 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de goederen. Indien partijen afspreken dat DvS de goederen komt ophalen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de goederen totdat deze door DvS zijn opgehaald.

 

Artikel 6. Schoonmaakkosten

6.1 De goederen worden door DvS schoon en gebruiksklaar geleverd. Glaswerk, servies, bestek, linnen, tapijttegels en alle apparatuur wordt na terugkomst door ons schoongemaakt en gecontroleerd. Deze schoonmaakkosten zitten in de huurprijs. U dient glaswerk, servies, bestek en apparatuur veegschoon en ontdaan van etens- en andere resten te retourneren, gesorteerd per soort op de juiste manier in de juiste krat/korf; linnen en tapijttegels dient u ongewassen maar droog te retourneren. Als de terug levering niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zijn wij genoodzaakt een toeslag te berekenen vanwege de extra schoonmaakkosten. Schoonmaakkosten van overige materialen wordt op nacalculatie doorberekend als deze vuil retour komen.

 

Artikel 7. Waarborgsom

7.1 Opdrachtgever is op verzoek van DvS gehouden een waarborgsom te voldoen.

 

Artikel 8 Legitimatie

8.1 Opdrachtgever dient zich te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

 

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal DvS de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 10. Opzegging

10.1 Beide partijen kunnen te allen tijde met redenen omkleed de overeenkomst opzeggen.

10.2 Ingeval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever, is deze jegens DvS de volgende vergoeding verschuldigd:

1) 25% van het orderbedrag als opzegging plaats vindt vanaf 7 tot en met 4 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;

2) 50% van het orderbedrag als opzegging plaats vindt 3 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;

3) 75% van het orderbedrag als opzegging plaats vindt 2 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;

4) 100% van het orderbedrag als opzegging plaats vindt vanaf 1 dag voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van DvS op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1) indien na het sluiten van de overeenkomst aan DvS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

2) indien DvS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is DvS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DvS om schadevergoeding te vorderen.

11.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of goederen waarvan DvS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, en dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DvS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Gebreken; klacht(-termijnen)

12.1 De materialen dienen bij ontvangst door opdrachtgever te worden gecontroleerd op gebreken en/of tekortkomingen. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij dit niet direct, en in ieder geval voor ingebruikname, telefonisch, dan wel per e-mail aan DvS meldt. Indien een klacht gegrond is, zal DvS de juiste materialen alsnog afleveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever bij melding kenbaar te worden gemaakt. Indien het door DvS verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DvS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (aansprakelijkheid). Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan. Klachten worden behandeld en intern opgevolgd door de directie middels een klachtenprocedure.

12.2 Op +31 (0)174 622 192 (optie 2 voor 24-uurs dienst) zijn wij 24/7 bereikbaar, maar uitsluitend voor storing of spoed. Kosten worden aan u doorberekend, indien storing ongegrond is of niet verwijtbaar aan DvS.

 

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening met IBAN NL 54 INGB 0679 0974 06 tnv David van Schie party rental BV te
's-Gravenzande of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van DvS.

13.2 Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.

13.3 Verkoopartikelen blijven eigendom van DvS totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

13.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

14.2 De opdrachtgever is jegens DvS de door DvS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd van alle instanties, behoudens en voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien DvS en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van DvS is beperkt tot het factuurbedrag; bij opdrachten met een langere looptijd is deze verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.2 DvS is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de geleverde goederen indien het niet functioneren is te wijten aan het ontbreken van geschikte water-, afvoer en elektravoorzieningen.

15.3 DvS is niet aansprakelijk voor schade welke is geleden door de opdrachtgever en veroorzaakt door of met de goederen van DvS. De opdrachtgever zal DvS vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met deze goederen.

15.4 Plaatsen van tafels, stoelen en/of ander meubilair op diverse vloeren is ter beoordeling van opdrachtgever en voor diens risico. DvS is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de vloer. Viltglijders worden op verzoek gratis meegeleverd, echter voor het verwijderen van de viltglijders na gebruik berekenen we kosten.

15.5 DvS beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering ( per aanspraak € 2.500.000,00 / per verzekeringsjaar € 5.000.000,00).

 

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DvS zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DvS; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van DvS; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DvS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

16.2 DvS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming verhindert en deze intreedt nadat DvS haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DvS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DvS niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien DvS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

17.1 In geval van een geschil bestaat de mogelijkheid voor alle partijen een beroep te doen op de branche geschillenregeling van Verhurend Nederland (verhurendnederland.nl).

17.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en DvS, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Gravenhage. DvS blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17.3 Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, wordt het geschil beslecht door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen DvS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

19.1 DvS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. DvS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1 Niet alleen DvS, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij DvS hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

20.2 Als een deel van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze (althans het resterende deel van deze) algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

20.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

20.4 Deze algemene voorwaarden zijn na te lezen op davidvanschie.nl/algemenevoorwaarden.

×
Browser update aanbevolen.
Beste gebruiker, u maakt gebruik van een verouderde browser. Voor een optimale ervaring bij ons en bij andere websites adviseren we u om een nieuwere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld Microsoft Edge, of Google Chrome.